Privacy statement

Privacyreglement Fysiotherapie Poelwaert

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt Fysiotherapie Poelwaert een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard en het beheer van de geregistreerde gegevens, de personen die toegang tot deze gegevens en het inzagerecht van u als cliënt. Vanzelfsprekend gaat Fysiotherapie Poelwaert zorgvuldig met uw gegevens om. Om die reden hebben we – naast bovengenoemde Wet op de Persoonsgegevens – een privacyreglement opgesteld.

 

 1. Toegang tot uw gegevens
  Naast de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een zeer beperkt aantal andere personen toegang tot uw gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn de andere fysiotherapeuten, een eventuele stagiair of administratief medewerker. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. Inzagerecht
  U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Als u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Als u van mening bent dat de praktijk niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, kunt u dat kenbaar maken via de geldende klachtenregeling.
 3. Onderzoek
  Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Daarvoor is het onder andere nodig dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor dit (anonieme) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat doorgeven aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 4. Archivering
  Na uw behandeling bewaart Fysiotherapie Poelwaert uw gegevens voor een periode van vijftien jaar. Dit doen we zodanig dat alleen de onder ’toegang tot uw gegevens’ genoemde mensen het dossier kunnen inzien.